opp

ZWIĄZEK POLSKICH SPADOCHRONIARZY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 stycznia 2005 roku - Sygnatura sprawy WA.XIX NS-REJ.KRS/358/5/131 ZWIĄZEK POLSKICH SPADOCHRONIARZY otrzymał status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Zgodnie z zapisem w KRS ( 0000091847) Dział 3 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego - ZPS prowadzi nieodpłatną działalność statutową w zakresie:
1. (PKD-91,33,Z) - organizowania spotkań członków.
2. (PKD-91,33,Z) - uczestniczenia w okazjonalnych uroczystościach związanych ze świętami państwowymi, rocznicami upamiętniającymi działalność wojenną polskich spadochroniarzy w kraju i za granicą oraz z Dniem Spadochroniarza.
3. (PKD-92,62,Z) - aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach programowych, organizacyjnych i w imprezach sportowych organizowanych na szczeblu U.E.P..
4. (PKD-91,33,Z) - organizowania spotkań i odczytów na terenie szkół, zakładów pracy i organizacji młodzieżowych na temat historii i dnia dzisiejszego polskiego spadochroniarstwa.
5. (PKD-92,62,Z) - organizowania - samodzielnie lub z innymi stowarzyszeniami - szkoleń, imprez promocyjnych oraz zawodów o charakterze spadochronowym i paramilitarnym.
6. (PKD-91,33,Z) - współdziałania z innymi związkami i organizacjami, organami administracji samorządowej i państwowej, jednostkami wojskowymi, szkołami i zakładami pracy.
7. (PKD-91,33,Z) - organizowania wymiany doświadczeń między ośrodkami i instytucjami związanymi ze spadochroniarstwem w zakresie form i metod szkolenia, a także współdziałania z producentami w zakresie testowania, opiniowania sprzętu spadochronowego, zgłaszania konstruktorom i producentom uwag i wniosków.
8. (PKD-91,33,Z) - pozyskiwania w szeregi członków rzeczywistych związku młodzieży czynnie uprawiającej spadochroniarstwo w celu zapewnienia ciągłości związku.
9. (PKD-93,03,Z) - rejestrowania i porządkowania mogił oraz miejsc pamięci narodowej związanych z polskimi spadochroniarzami oraz ze spadochroniarzami pochodzącymi z państw - członków U.E.P.

OBOWIĄZKI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Wraz z otrzymaniem statusu organizacji pożytku publicznego - począwszy od 31 grudnia 2005 roku - na naszym stowarzyszeniu spoczywają nowe obowiązki. Należy do nich sporządzanie i ogłaszanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego. Przy ich sporządzaniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (DzU nr 50, poz.529) oraz przepisy o rachunkowości.

1. Sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać między innymi zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem stopnia realizacji celów statutowych, a także opis zasadniczych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych, odpisy uchwał ZG ZPS, informację o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich Źródeł.
2. Sprawozdanie finansowe zawierać powinno między innymi informacje o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych, na działalność administracyjną, a także o liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu i łącznej kwocie wypłaconych przez siebie wynagrodzeń oraz o wartości aktywów i zobowiązań. Część finansowa powinna również zawierać informacje o nabytych nieruchomościach i zrealizowanych zadaniach, zleconych przez organy administracji publicznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

Roczne sprawozdanie finansowe musi być ogłoszone w "Monitorze Polskim B". Organizacja pożytku publicznego niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, sprawozdania przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego ( obecnie Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej). Nadzór ministra nie zastępuje istniejącego nadzoru i kontroli wykonywanej nad organizacjami pozarządowymi przez inne uprawnione podmioty.

PRZYWILEJE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Przywileje jakie przysługują stowarzyszeniu wraz z otrzymaniem statusu organizacji pożytku publicznego mają zastosowanie wyłącznie w części dotyczącej prowadzonej działalności pożytku publicznego. Należą do nich:

I Zwolnienie ( na zasadach określonych w odrębnych przepisach) od:
1. Podatku dochodowego od osób prawnych ( art. 27d ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym?. - DzU z 2000r. nr 14 poz.176 ze zm.).
2. Podatku od nieruchomości ( art. 17 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach?- DzU z 2002r. nr 9, poz. 84 ze zm.).
3. Podatku od czynności cywilno-prawnych ( art.8 pkt2a ustawy z dnia 9.09.2000r. o podatku od czynności cywilno-prawnych - DzU nr 86,poz.959 ze zm.).
4. Opłaty skarbowej ( art.8 pkt 4 ustawy z dnia 9.09.2000r. o opłacie skarbowej - DzU nr 86,poz.960 ze zm.).
5. Opłat sądowych ( art8 ust. 4 ustawy z dnia 13.06.1967r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - DzU z 2002r. nr 9, poz. 88 ze zm.).
II Możliwość nabycia prawa do użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na preferencyjnych zasadach. Oznacza to, że minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może dokonać na rzecz organizacji pożytku publicznego darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa. Ponadto właściwy organ za zgodą odpowiedniego wojewody albo rady lub sejmiku może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami - jeżeli nieruchomość będzie wykorzystywana na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego ( DzU z 2000r. nr 46, poz. 543 ze zm.).
III W organizacji pożytku publicznego - na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach - mogą wykonywać pracę ( wyłącznie w ramach działalności statutowej ) poborowi skierowani do odbycia służby zastępczej ( art.189 ustawy z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP - DzU z 2002r. nr 21, poz. 205 ze zm.).
IV Jednostki publicznego radia i telewizji - na zasadach określonych przez KRRiT - mają obowiązek umożliwienia organizacjom pożytku publicznego nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez nie działalności nieodpłatnej ( art.23 ustawy z dnia 29.12.1992r. o radiofonii i telewizji - DzU z 2001r. nr101, poz.1114 ze zm.).
V Organizacje pożytku publicznego są jednym z podmiotów uprawnionych do tworzenia centrów integracji społecznej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (DzU nr 122, poz. 1143).

PONADTO USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE WPROWADZIŁA NIEZMIERNIE WAŻNĄ DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZYWANIA NA ICH RZECZ 1% PODATKU DOCHODOWEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE.

Zgodnie z powyższym - każdy członek ZPS oraz każdy sympatyk Związku będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych - na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach ( art.27d ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ) -
może wpłacić w okresie pomiędzy pierwszym dniem roku następującego po roku, za który dokonywane jest rozliczenie podatkowe a ostatnim dniem złożenia zeznania podatkowego ( najpóźniej - 30 kwietnia) określoną kwotę - tzn. 1% podatku obliczonego i odprowadzaZMIANY W USTAWIE Z DNIA 22 STYCZNIA 2010 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

( wybrane )
- określono zasady współpracy z organami administracji publicznej;
- uregulowano zasady tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego (Rady wojewódzkie, powiatowe i gminne, kadencja 3 lata, członek rady – dwie kadencje, rada nie ma funkcji kontrolnych);
- doprecyzowano definicje terminów używanych w ustawie, w tym termin „inicjatywa lokalna” i zasady jej działania;
- określono kto może być podmiotem mogącym posiadać status OPP;
- zmieniono zapisy dotyczące zakresu działań należących do strefy publicznej;
- określono formy współpracy między organami administracji publicznej i organizacjami OPP:
(Uchwalenie rocznego planu współpracy przez samorządy terytorialne  – do 30. 11. każdego roku )(adm. państwowa – program współpracy na 5 lat )
- zmieniono zapisy dotyczące form OPP;
- doprecyzowano pojęcia: nieodpłatnej działalność pożytku publicznego (dpp) i odpłatnej dpp;
- podniesiono limity wynagrodzenia osób zatrudnionych przy wykonywaniu dpp (nie mogą przekroczyć 3 średnie krajowe w ciągu 3 miesięcy );
- wprowadzono obowiązek wyodrębnienia rachunkowego działalności dpp – nakaz określenia w statucie organizacji zakresu prowadzonej odpłatnej i nieodpłatnej dpp;
- określono w jakich przypadkach można pominąć zasady otwartego konkursu ofert;
- wprowadzono możliwość składania wniosku o wykonanie zadania publicznego ( przed zmianą organizacja składała ofertę) Termin rozpatrzenia wniosku – 1 miesiąc (dotychczas 2 miesiące );
- ustalono termin wnoszenia ofert w otwartym konkursie – 21 dni ( dotychczas 30 dni );
- przewidziano możliwość złożenia wspólnej oferty przez więcej niż jedną organizację;
- rozszerzono zakres działań organu administracji państwowej przy rozpatrywaniu ofert;
- ustalono, że umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub powierzenie może być zawarta na czas nieokreślony, ale nie dłuższy niż 5 lat;
- ustalono zasady  termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego – 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ( dotychczas 30 dni od daty zawartej w umowie );
- określono warunki unieważnienia oraz pominięcia otwartego konkursu ofert;
- wprowadzono zapis nakazujący przeznaczenie środków 1% podatku otrzymanych od osób fizycznych wyłącznie do dpp;
- wprowadzono zapisy dotyczące odpowiedzialności członków organów zarządzających za szkody wyrządzone swoim działaniem lub zaniechaniem;
- określono kto sprawuje nadzór nad działalnością OPP oraz wprowadzono zmiany w zakresie prowadzenia kontroli a także dokumentacji „ wystąpienia pokontrolnego”;
- ustalono, że wolontariusz nie może wykonywać świadczeń na rzecz OPP w zakresie działalności gospodarczej;
- delegowanie wolontariusza na obszar innego państwa – pod warunkiem ubezpieczenia od NNW i OC

ZASADY PRZEKAZYWANIA 1% PODATKU PO ZMIANACH

- 1% podatku może przekazać osoba fizyczna – podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych;
- środki z 1% podatku może otrzymać OPP, figurująca w wykazie OPP;
- Minister Finansów do 30 września każdego roku na stronie internetowej ministerstwa ogłasza wykaz organizacji OPP z wysokością środków  pochodzących z 1% podatku dochodowego za rok poprzedzający;
- Minister Pracy i Polityki Społecznej zamieszcza na stronie internetowej w terminie do 15 grudnia roku podatkowego  (BIP ) wykaz organizacji OPP ( na dzień 30 listopada roku podatkowego ) na które podatnik może przekazać 1% podatku dochodowego;
- w wykazie nie zamieszcza się OPP:
a. tych, które nie przekazały MP i PS w terminie 15 dni  od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego
b. w stosunku do których wpisano do KRS informacje o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości;
- w wykazie  OPP umieszcza się:
a. 15 grudnia roku podatkowego: nazwę, siedzibę numer wpisu do KRS                              
b. 15 marca następnego roku podatkowego – numer rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% ;                                  
- określono zasady i terminy przekazywania danych dotyczących rachunków bankowych;
- określono kto i z jakiego zeznania przekazuje środki z 1% podatku:
a. z zeznania podatkowego, lub
b. z korekty zeznania ale która została dokonana w ciągu 2 miesięcy (poprzednio 1 miesiąc);
- Warunkiem przekazania kwoty  1 % jest:
a. zapłata w pełnej wysokości podatku, nie późnie niż w terminie 2 miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego;
- wpłata 1% następuje na wniosek podatnika – w zeznaniu podatkowym poprzez wpisanie numeru KRS OPP  oraz kwoty nie przekraczającej 1 % podatku należnego do przekazania na jej rzecz;
- kwotę 1 % podatku ( minus koszty przelewu ) US przekazują od maja do lipca roku następującego po roku    podatkowym ( poprzednio w lipcu lub sierpniu);
- US we wrześniu każdego roku przekazują OPP zbiorczą informację m. innymi o wysokości kwoty z 1 % podatku , która wpłynęła na jej konto;
- US nie przekaże kwoty 1% jeżeli OPP nie podała lub nie zweryfikowała numeru rachunku bankowego lub zmieniła numer rachunku w terminie od 15 marca do 31 lipca roku następującego po roku podatkowym;