sport

Celem związku jest m.in.:

- prowadzenie szkolenia młodzieży dla potrzeb obronności kraju w tym szkolenia spadochronowego, kształtowanie sprawności i wytrzymałości fizycznej, silnej osobowości i patriotyzmu, zwłaszcza wśród młodzieży ze szkół ponad podstawowych oraz zrzeszonej w związkach i stowarzyszeniach o charakterze paramilitarnym i sportowym;
- prowadzenie działalności naukowej, oświatowo - wychowawczej i szkoleniowej w środowisku spadochroniarzy, młodzieży szkolnej oraz zrzeszonej w organizacjach młodzieżowych o profilu paramilitarnym i sportowym;
- aktywne uczestnictwo w doskonaleniu form i metod szkolenia spadochronowego oraz udział w pracach nad rozwojem i modernizacją sprzętu spadochronowego;
- organizowanie zawodów spadochronowych, popularyzowanie i wspieranie masowej kultury fizycznej oraz rekreacyjnego i wyczynowego sportu spadochronowego;

- działanie na rzecz integracji środowisk skupiających byłych spadochroniarzy, osób uprawiających spadochroniarstwo wyczynowo i amatorsko oraz na rzecz rozwoju spadochroniarstwa w Rzeczpospolitej Polskiej;
- integrowanie i podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym poprzez spadochroniarstwo.

 

 

Panel "sport" powstawać będzie przy współpracy z Ryszardem Olszowym - Wiceprezesem ds. sportowych Związku Polskich Spadochroniarzy