zmiana statutu

Informujemy, iż trwają prace nad zmianą statutu ZPS, prosimy o przesyłanie swoich propozycji zmian.

 

Propozycja Pana Leszka Chyły:

 

KZD udziela delegacji  dla  ZG  ZPS do powołania Komisji Statutowej i przygotowania jednolitego tekstu Statutu oraz Regulaminu Pracy ZG jako jego integralnej części uzgodnionego pod względem formalno – prawnym i przedstawienia VII  KZD lub Nadzwyczajnemu KZD w2014r.(25-lecie ZPS).
VI. Zjazd postanawia dokonać następujących zmian w Statucie ZPS oraz Regulaminie Pracy Zarządu Głównego (Załącznik Nr 1 do Statutu ZPS)
§ 4. pozostawić bez zmian lub alternatywnie wpisać §6 z nowo uchwalonego statut ZŻ WP
§ 6.

pkt.1.Działalność Związku polega na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia spraw związkowych mogą być zatrudniani pracownicy. Zarząd danego szczebla określa ich zadania oraz w ramach własnego budżetu określa wysokość  ich wynagrodzeń.
pkt.2. Osoby pełniące w Związku określone w statucie funkcje z wyboru mogą na mocy uchwały Zarządu Głównego, (Zarządu Oddziału) być zatrudniane w charakterze pracowników.

§ 5. dodać pkt. 4 Oddziały na wniosek W Z mogą za akceptacją Z G przyjmować imię Patrona.
§ 8. pkt 2  dodać ppkt. k .organizowanie turystyki krajoznawczo-historycznej,obozów sportów obronnych i przetrwania.
§ 9  po wyr. honorowych dodać (zasłużonych).
§ 10. pkt. 1 Członkami rzeczywistymi mogą być osoby, które wykonywały lub wykonują skoki spadochronowe, a także opłacają regularnie składki członkowskie.
W szczególnych przypadkach również osoby wybitnie zasłużone dla spadochroniarstwa, które nie wykonywały skoków ze spadochronem, jak  np. konstruktorzy i producenci sprzętu spadochronowego, personel latający itp.
§ 11. Godność członka honorowego (zasłużonego tylko – członkom Związku) oraz Honorowego Prezesa Związku /Oddziału/ nadaje ZG.
/Zarząd Oddziału/ i podlega on zatwierdzeniu przez
Krajowy Zjazd Delegatów /Walne zebranie oddziału/ osobom fizycznym które, szczególnie zasłużyły się w działalności ZPS.
Członkowie honorowi i zasłużeni mogą być zapraszani do udziału w oficjalnych uroczystościach organizowanych przez Związek.

§ 12. pkt.1 Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, które akceptują cele Związku, są zainteresowane rozwojem jego działalności wspierają moralnie, organizacyjnie, rzeczowo i finansowo Związek  /nie obowiązuje ich obligatoryjne opłacanie składek/. pozostałe skreślić.
§ 19. pkt 1 dodać ppkt. d) zalegania w opłacaniu składek przez okres 2 lat kalendarzowych (jeżeli nie zostali z nich zwolnieni uchwałą ZG lub Zarządu Oddziału).
§ 26. dodać pkt. 10 Uchwalanie obligatoryjności lub dowolności w opłacaniu składek członkowskich;
§ 55. dodać pkt. 8 Określanie wysokości składki członkowskiej w oddziale.
§ 60. dodać pkt. 12 określanie sposobu refundacji kosztów prowadzenia działalności statutowej przez przedstawicieli zarządu.
§ 75  po wyr. wiceprezes dodać (sekretarz generalny) i dalej bez zmian.
REGULAMIN  PRACY
ROZ. II  PREZES ZWIĄZKU 
ppkt. i) skreślić Rady Nadzorczej wpisać Zgromadzeń Wspólników, po wyr. Działania skreślić Rady Nadzorczej wpisać Komisji Rewizyjnej
ppkt. j) skreślić Zarządzie Spółki wpisać w Zarządach Spółek – skreślić Radach Nadzorczych wpisać Komisjach Rewizyjnych.
ZASADY  DZIAŁALNOŚCI  FINANSOWO – GOSPODARCZEJ.
pkt. 2 Nadzór i kontrola dodać ppkt. C) Kontrolę instytucjonalną działalności finansowo – gospodarczej podmiotów gospodarczych Związku sprawują  Komisja (komisje) Rewizyjna i przedstawiciele właścicieli (udziałowców) podczas Zgromadzeń Wspólników stosownie do wymogów Kodeksu Handlowego (Art.212,213,217,221)